کانال تلگرام هفته نامه عصر ارتباط

بررسی بازی ایرانی آخرین درخت

ابوالفضل مناف زاده | ۱۳۹۶/۸/۲۹

بررسی بازی Gran Turismo Sport

ابوالفضل مناف زاده | ۱۳۹۶/۸/۱۹

بررسی بازی موبایلی دنده دو: ترافیک

ابوالفضل مناف زاده | ۱۳۹۶/۸/۱۳

بررسی بازی ایرانی Quiz of Kings

ابوالفضل مناف زاده | ۱۳۹۶/۸/۴

هفته نامه

هفته نامه عصرارتباط شماره 831

تبلیغات

موسسه آموزش عالی آزاد گفتگو
گرین - Green
SUHD TV SAMSUNG