هفته نامه عصر ارتباط
اولیـن و پرتیـراژتـرین هفتـه نـامه ICT کشـور
هفته نامه عصر ارتباط - اولین و پر تیراژترین هفته نامه iCT کشور
از رشد قاچاق تا ساماندهی بازار گارانتیگارانتی در بازار آی‌تی ایران بامعنا می‌شود

بررسی بازی