هفته نامه عصر ارتباط
اولیـن و پرتیـراژتـرین هفتـه نـامه ICT کشـور
هفته نامه عصر ارتباط - اولین و پر تیراژترین هفته نامه iCT کشور
پرطرفدارترین پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های‌ اجتماعی نزد ایرانیانپرطرفدارترین پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های‌ اجتماعی نزد ایرانیان

بررسی بازی