هفته نامه عصر ارتباط
اولیـن و پرتیـراژتـرین هفتـه نـامه ICT کشـور
هفته نامه عصر ارتباط - اولین و پر تیراژترین هفته نامه iCT کشور
هفت فناوری نوآورانه در سال 1395هفت دوربین خوش‌ساخت برای ثبت خاطرات نوروزیتعطیلات نوروزی با توشه‌هایی از جنس اپلیکیشنسال 1395 به روایت دنیای شبکه‌های اجتماعی

بررسی بازی