• شبکه‌های مستقلی که در آستانه شکل‌گیری هستند

    عصر حاکمیت‌گریزی و نظارت نامتمرکز

    عباس پورخصالیان – از منظر یک ناظرِ بیرون از شبکه‌های مبتنی بر اشتراک‌گذاری همتا به همتا، چنین شبکه‌هایی نظارت‌گریز و لذا تاریک هستند. در یک شبکه همتا به همتا، هر گره شبکه (یعنی هر پایانۀ کاربر) رأساً می‌تواند هم سرویس درخواست کند و هم سرویس ارایه کند. در حالی که در “شبکۀ سرویس گیرنده-‌سرویس دهنده” […]
    • توسط نویسنده
    • ۱ سال پیش
    • ۰