مرور کلید واژه

برنامه هفتم توسعه

برنامه هفتم توسعه، متمایز از شش برنامه گذشته

عصر ارتباط - عباس پور خصالیان - روز دوشنبه سوم مردادماه 1401 در سالن شهید مدرس مرکز پژوهش‌های مجلس- نیاوران، همایش ملی اولین برنامه گام دوم انقلاب: ضرورت تغییر ریل سیاست‌گذاری کشور در برنامه هفتم توسعه برگزار شد و در بخش اول آن، به ترتیب،…