مرور کلید واژه

دنیای دیجیتال

دنیای دیجیتال، زندان نامرئی انسان مدرن

عصر ارتباط - فرهاد طهمورثی - تاکنون از خود پرسیده‌اید چقدر طول می‌کشد تا دیگر انسانی در کره زمین باقی نماند که از دنیای دیجیتال استفاده نکند؟ این پرسش را اگر ساال 1390 از خود می‌پرسیدید، پاسخش دهه‌ها بعد بود. اما اکنون اوضاع فرق کرده است.…