مرور کلید واژه

سازمان تامین اجتماعی

نسخه الکترونیکی و گروگان‌گیری بیمه‌گذاران به سبک سازمان تامین اجتماعی

عصر ارتباط - علی شمیرانی - هفته‌نامه عصر ارتباط در شماره‌های اخیر خود به کرات از مشکلات متعدد اجرای نسخه الکترونیکی برای مردم و بیمه‌گذاران و سود سنگین اجرای ناقص این طرح برای شرکت‌های بیمه نظیر سازمان تامین اجتماعی گزارش‌هایی را منتشر کرده…