مرور کلید واژه

کاربران فضای مجازی

لایک بیشتر برای آنها؛ روان آشفته‌تر برای ما

نرگس خانعلی‌زاده - همین که چشم‌هایمان را باز می‌کنیم، احساس کرختگی و بی‌حوصلگی داریم؛ با سردرد از خواب می‌پریم و تپش قلب‌مان از روزهای پیش تندتر است. این همان چیزی است که مرور اتفاقات روز گذشته و روزهای گذشته برایمان به همراه داشته است.