مرور کلید واژه

کارت هوشمند

6 مزیت اینترنت اشیا در حوزه آموزش

عصر ارتباط - آسیه فروردین‌ - طبق گزارش موسسه ملی تحقیقات آموزش در منزل، بیش از 1.6 میلیون آمریکایی در حال حاضر در خانه آموزش می‌بینند. بر اساس آمار، 47 درصد والدین آمریکا از کیفیت آموزش راضی نیستند. کودکان هم احساس بهتری ندارند. بر پایه…