اجرای آرام اصل 44 در فضای سایبری

سال 85 بود که با ارایه تفسیری از اصل 44 قانون اساسی که در آن به تفکیک حدود اختیارات سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی پرداخته شده و با تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام، دولت موظف شد تا ۸۰ درصد از سهام بخش‌های دولتی را به بخش خصوصی واگذار کند.

در سال‌های اخیر و مشخصا دولت‌های یازدهم و فعلی خبر زیادی از کم و کیف اجرای اصل 44 قانون اساسی نیست. اخبار را هم که جست‌وجو می‌کنید ظاهرا اجرای این اصل در کما به سر می‌برد و متوقف است. چرایی آن هم مثل سایر چراهای دیگر نامعلوم است.

اما اکنون به نظر می‌رسد اصل 44 به شکلی آرام و پیوسته و البته نه از مسیر شناخته شده و مسبوق که در فضای سایبری در حال اجراست.

حالا شرکت‌های خصولتی، خصوصی و خارجی در پس اپلیکیشن‌ها، استارت‌آپ‌ها و کسب‌وکارهای اینترنتی تقریبا با تمام توان در حال اجرای اصل 44 و حتی فراتر از آن هستند.

در مورد اجرای اصل 44 در فضای سایبری باید گفت این روزها از هر گوشه یک خدمت‌دهنده سایبری سر برمی‌آورد و در قامت یک اپراتور کشوری، مسوولیت شرکت‌های دولتی و عمومی را ارایه می‌کنند. نمونه‌هایی همچون اپلیکیشن‌های تاکسی‌اینترنتی، پیک‌های اینترنتی، تلویزیون‌های اینترنتی و غیره از آن جمله هستند که خود دست به کار خصوصی‌سازی شده‌اند و در سایه تعلل سهوی یا عمدی دولتی‌ها، وظایف نهادهای مشابه سنتی را در دست می‌گیرند و روزگار خوشی را سپری می‌کنند.

می‌گویم فراتر از اصل 44 چون جریان جدید خصوصی‌سازی که در فضای سایبری کلید خورده است تقریبا از هفت دولت و انبوهی از متولیان و قوانین و مجوزهای دست و پاگیر آزاد است و خود مشغول قانونگذاری برای خود نیز شده‌اند.

این که مشخصا آیا روزی و جایی میان برخی مسوولان تصمیماتی در این خصوص اتخاذ شده تا اصل 44 به شکل جدیدی اجرا شود و خدمات دستگاه‌های دولتی به دست فعالان سایبری رها شود یا اینکه این اتفاق در سایه یک تعلل عمدی یا سهوی شکل گرفته، یا آنکه این جبر و اقتضای ماهیت رهای فناوری بوده، روشن نیست.

اما از شواهد امر اینگونه برمی‌آید که رویه اخیر با شناسایی ظرفیت‌های قابل واگذاری در فضای سایبری، با سرعت و شدت بیشتری در حال پیشرفت است و گویی قرار است به نوعی کشور در عمل انجام شده قرار گیرد و هر گونه پرسش و تعرض به مجریان سایبری اصل 44 معادل با بیکاری جوانان، جلوگیری از ارایه خدمت به مردم و مخالفت با فناوری و پیشرفت قلمداد شود. البته که در این خصوص تاکنون توفیق با ایشان بوده و از کم و کیف واکنش مسوولان اینطور بر می‌آید که نه تنها مانعی وجود ندارد که حمایت هم می‌شوند.