فناوری اطلاعات سازمانی و سیستم‌های نرم‌افزاری

سازمان‌ها برای افزایش قابلیت‌های خود، بهبودعملكرد، تصمیم‌گیری بهتر و رقابت با دیگرسازمان‌ها، نیازمند استفاده از تكنولوژی‌هایی همچون سیستم‌های مدیریت فرایند كسب وكار (BPMS)، برنامه‌ریزی منابع سازمان   (ERP) و شناخت مفاهیمی مانند معماری سازمانی، مدیریت و كنترل پروژه‌های فناوری اطلاعات، مهندسی مجدد فرایندهای كسب وكار  (BPR)و توسعه نرم‌افزارهای سازمانی هستند. در این راستا یكی از مشكلات موجود، آن است كه مباحث مربوط به فناوری اطلاعات سازمانی و توسعه نرم‌افزارهای موردنیاز در سازمان‌ها غالبا توسط گروه‌های جداگانه‌ای مدیریت می‌شوند كه اطلاعات جامعی در مورد جنبه‌های مختلف تكنولوژی‌های فناوری اطلاعات و ارتباط آنها با یكدیگر ندارند. در این کتاب به این مباحث پرداخته می‌شود. کتاب مذکور توسط انتشارات ناقوس و به قیمت 17 هزار تومان منتشر و عرضه شده است.

دیدگاه‌ها

    ارسال دیدگاه