10 سال پیش در چنین هفته‌ای

10 سال پیش در چنین هفته‌ای، ۲۰ هزار پایانه فروش و ۱۴۸دستگاه خودپرداز در یك دوره زمانی یك ماهه در كل كشور نصب شد. بانك مركزی تعداد كل پایانه‌های فروش را در پایان مهرماه ۲۹۹ هزار و ۳۳۱ پایانه اعلام كرده بود این در حالی بود كه این تعداد در پایان آبان ماه به ۳۱۹ هزار و ۹۲ دستگاه رسید. همچنین تعداد دستگاه‌های خودپرداز نیز در آن دوره زمانی از ۹ هزار و ۷۱ دستگاه به ۹ هزار و ۲۱۹ دستگاه رسیده بود. مقایسه این ارقام نشان دهنده سرعت گسترش پایانه‌های فروش در مقایسه با دستگاه‌های خودپرداز بود. بانك‌های اقتصادنوین، سامان، پارسیان و صادرات در مقایسه با سایر بانك‌ها در نصب پایانه‌های فروش موفق‌تر از دیگر بانك‌ها عمل كرده بودند. بانك اقتصاد نوین با ۱۱۱ هزار و ۲۵۱ دستگاه pos بیشترین تعداد دستگاه‌ها را به خود اختصاص می‌داد. از میان بانك‌های دولتی نیز بانك صادرات با بیش از ۵۵ هزار پایانه بیشترین دستگاه را به خود اختصاص داده بود. در همین دوره زمانی تعداد كارت‌های بانكی صادره در حدود ۱۰۰ هزار كارت افزایش داشته بود.

10 سال پیش در چنین هفته‌ای، پیش‌نویس آیین‌نامه پیشنهادی نظام جامع اطلاعات پولی و بانكی كشور تدوین شد. در این پیش‌نویس بانك مركزی مكلف شده بود نسبت به ایجاد و ارتقای كمی و كیفی بانك‌های اطلاعاتی مبتنی برنظام جامع اطلاعات پولی و بانكی كشور اقدام كند. نظام جامع پولی و بانكی كشور شامل تمامی اطلاعات مربوط به عملیات مالی، پولی و اعتباری موسسات مالی بود. در این پیش‌نویس موسسات مالی موظف شده بودند تمام آمار و اطلاعات پولی، مالی و اعتباری مورد نیاز نظام جامع اطلاعات پولی و بانكی كشور در قالب فرم‌ها و جداول اعلامی توسط بانك مركزی و در فواصل زمانی مشخص شده تهیه و به بانك مركزی ارایه كنند. تمامی بانك‌ها، موسسات اعتباری غیر بانكی، شركت‌های لیزینگ، شركت‌های تعاونی اعتبار، صرافی‌های مجاز، بانك‌ها و صندوق‌های قرض‌الحسنه و هر موسسه‌ای كه براساس قانون پولی و بانكی كشور و قانون ساماندهی بازار غیرمتشكل پولی مجوز فعالیت از بانك مركزی دریافت و تحت نظارت آن قرار داشت، موسسه مالی به حساب می‌آمد.