پیگیری ماجرای فروش یک اپلیکیشن سرقت‌شده

کافه‌بازار پول کاربران را باز نگرداند!