آمار سرسام‌آور بیگ‌دیتا

اخیرا آمارهایی گرانبها برای پژوهشگران حوزه فاوا تهیه شده است که بدون هیچ شرح و توضیحی مایلم در این شماره و شماره‌های متعاقب آن عینا منتشر شوند. در زیر، به 20 موضوع آماری بیگ‌دیتا اشاره می‌شود.

1. ترافیک جهانی داده‌های پروتکل اینترنت از سال 2016 تا 2021 (به پتابایت در ماه)

آمار سرسام‌آور بیگ‌دیتا

2. ترافیک جهانی داده‌های کاربران اینترنت از 2016 تا 2021 ، بر حسب منطقه (به پتابایت در ماه)

آمار سرسام‌آور بیگ‌دیتا

3. ترافیک جهانی داده‌های کاربران اینترنت از 2016 تا 2021 برحسب نوع اتصال (به پتابایت برماه)

آمار سرسام‌آور بیگ‌دیتا

4. روند ترافیک جهانی فایل‌شرینگ کاربر به کاربر از سال 2016 تا 2021 (به پتابایت برماه)

آمار سرسام‌آور بیگ‌دیتا

5. ترافیک جهانی وبی، ایمیلی و داده‌ای کاربران اینترنت از سال 2016 تا 2021 (به پتابایت برماه)

آمار سرسام‌آور بیگ‌دیتا

6. ترافیک جهانی ارتباطات اینترنتی دیتاسنترها از سال 2013 تا 2020 (به زیتابایت در ماه)

آمار سرسام‌آور بیگ‌دیتا

7. ترافیک جهانی ارتباطات اینترنتی دیتاسنترها از 2012 تا 2020، برحسب نوع (به اِگزابایت در ماه)

آمار سرسام‌آور بیگ‌دیتا

8. ترافیک جهانی ابر وب جهان‌گستر از سال 2014 تا 2020، برحسب منطقه (به اِگزابایت در ماه)

آمار سرسام‌آور بیگ‌دیتا

9. درآمد جهانی بازار بیگ‌دیتا از سال 2011 تا 2026 (به میلیارد دلار آمریکا)

آمار سرسام‌آور بیگ‌دیتا

10. ارزش بازار بیگ‌دیتا از سال 2011 تا 2026، برحسب قطاع (به میلیارد دلار آمریکا)

آمار سرسام‌آور بیگ‌دیتا

11. سهم درآمد جهانی بیگ‌دیتا از سال 2013 تا 2026 بر حسب بخش (درصد)

آمار سرسام‌آور بیگ‌دیتا

12. درآمد جهانی بیگ‌دیتا و کاوش‌شناسی [analytics] بیگ‌دیتاهای کسب‌وکاری از سال 2015 تا 2020 (به میلیارد دلار آمریکا)

آمار سرسام‌آور بیگ‌دیتا

13. سهم درآمد جهانی بیگ‌دیتا و کاوش‌شناسی بیگ‌دیتاهای کسب‌وکاری در سال 2016 بر حسب صنعت (درصد)

آمار سرسام‌آور بیگ‌دیتا

14. مقایسه ارزش بازار جهانی هدوپ و بیگ‌دیتا در سال 2015 و 2020 (به میلیارد دلار آمریکا)

آمار سرسام‌آور بیگ‌دیتا

[هدوپ، نرم‌افزاری باز برای کاوش بیگ‌دیتا، به جاوا نوشته شده، مقیاس‌پذیر و مختص کاربردهای توزیعی است]

15. درآمد فروشندگان ابزار کاوش‌شناسی بیگ‌دیتا در سال 2014 و 2015 (به میلیون دلار آمریکا)

آمار سرسام‌آور بیگ‌دیتا

16. درآمد فروش خدمات حرفه‌ای بیگ‌دیتا در سال 2014 برحسب فروشنده (به میلیون دلار آمریکا)

آمار سرسام‌آور بیگ‌دیتا

17. درآمد جهانی بیگ‌دیتا در سال 2014 برحسب قطاع (به میلیون دلار آمریکا)

آمار سرسام‌آور بیگ‌دیتا

18. درآمد جهانی بیگ‌دیتا در سال 2014 برحسب فروشنده (به میلیون دلار آمریکا)

آمار سرسام‌آور بیگ‌دیتا

19. درآمد حاصل از فروش بیگ‌دیتا و کاوش‌شناسی کسب‌وکاری در سال‌های 2016، 2017 و 2020 در کشورهای خموشا [خاورمیانه و شمال آفریقا] (به میلیارد دلار آمریکا)

آمار سرسام‌آور بیگ‌دیتا

20. مخارج جهانی برای سامانه‌های دیتاسنتر از سال 2012 تا 2021 (به میلیارد دلار آمریکا)

آمار سرسام‌آور بیگ‌دیتا