تحليل سري‌هاي زماني بااستفاده از EViewsوMATLAB

تحليل سري‌هاي زماني به معناي برآورد بهترين مدل توضيح‌دهنده رفتار يك سري زماني به منظور پيش‌بيني روند آينده آن با استفاده از داده‌هاي تاريخي است. در این اثر ضمن معرفي فرايندهاي مختلف سري زماني، انواع مدل‌هاي خطي و غيرخطي و حتي رويكردهاي نوين در اين زمينه از جمله شبكه‌هاي عصبي مصنوعي و نيز كاربرد الگوريتم فراابتكاري ژنتيك در مدل‌سازي چنين سري‌هايي به تفضيل مورد بررسي قرار گرفته است. این کتاب توسط رضا و احمد نریمانی نوشته شده و انتشارات ناقوس آن را به قیمت 14 هزار تومان و در هزار نسخه منتشر و عرضه کرده است.

تحليل سري‌هاي زماني بااستفاده از EViewsوMATLAB

دیدگاه‌ها

    ارسال دیدگاه

    نقد و بررسی بازی