10 سال پيش در چنين هفته‌اي

10 سال پيش در چنين هفته‌اي، ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻃﺮﺡ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺭﺍيه ﻫﻴﭻ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻱ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻳﺎﻓﺖ. ﺷﻨﺒﻪ 10 سال پيش دوازدهم اسفند ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻲ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﻣﻬﻠﺖ ﺑﺮﺍﻱ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻃﺮﺡ ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺭﺍیه ﺣﺘﻲ ﻳﻚ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ ﺷﻤﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﺷﺮﻛﺖ‌هاي ﻃﺮﺡ ﺧﻮﺍﺳﺘﺎﺭ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻣﻬﻠﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺭﺍیه ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﺍﺕ ﺧﻮﺩ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ. ﺍﻳﻦ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﭼﻨﺪ ﺷﺮﻛﺖ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻭ ﻧﻴﻤﻪ‌ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﺷﺮﻛﺖ ﭘﻮﻳﺎ ارايه شده بود با استناد به بزرگ بودن طرح جامع مالياتي و دشوار بودن رسيدگي به آن طي فقط يك ماه صورت گرفته بود. باوجود ماندن فقط يك هفته براي اجراي اين طرح و سكوت كامل سازمان امور مالياتي در برابر رسانه‌ها و درخواست‌ها برداشت فعالان حوزه ICT اين بود كه با اين درخواست موافقت نخواهد شد.

ﻃﺮﺡ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﺑﺎ ﺍﺭﺯﺷﻲ ﺣﺪﻭﺩ30ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺩﻻﺭ ﺍﺯ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺟﻬﺎﺕ ﺑﺎ ﺍﺭﺯﺵترين ﭘﺮﻭﮊﻩ دهه80 محسوب مي‌شد و ﻣﻴﺪﺍﻥ ﻛﺸﻤﻜﺶﻫﺎﻱ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ شده بود. ﻗﺪﺭ ﻣﺴﻠﻢ ﺁﻥ ﻛﻪ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺍﺯ ﻣﻬﻠﺖ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﺁﻥ، ﺍﺯ ﺗﺪﺍﻭﻡ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺑﺎﻃﻨﻲ ﺭﻭﺳﺎﻱ ﺍﻳﻦ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﻪ ﻛﺎﺭﺁﻣﺪﻱ شركت‌هاي خارجي در اجراي ﻃﺮﺡ حكايت داشت.

10 سال پيش در چنين هفته‌اي، ﺍﮔﺮ ﭼﻪ ﺧﻮﺩﺭﻭسازان سريع‌تر ﺍﺯ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﺻﻨﺎﻑ ﺩﺭ ﻓﻀﺎﯼ ﻣﺠﺎﺯﯼ ﺣﻀﻮﺭ ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﺭﻭﺵ ﺳﻨﺘﯽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻳﺎﺩ ﻧﺒﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﺍﺯ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻧﻴﺰ ﺍﻏﻠﺐ ﺑﻪ‌ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﺠﺎﺯﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺧﻮﺩ ﺑﻬﺮﻩ ﺟﺴﺘﻨﺪ. ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻧﺎﻗﺺ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺿﻌﻒ ﺳﺎﻳﺖ‌هاي ﻭﺍﺭﺩﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺧﻮﺩﺭﻭ در كشور بود. ﺑﺮﺗﺮﻳﻦ‌ﻫﺎﯼ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺍﺭﺍيه اطلاعات در ﺳﺎﻳﺖ، ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺳﻔﺎﺭﺵ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺧﻮﺩﺭﻭ، ﻓﺮﻡ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺛﺒﺖ‌ﻧﺎﻡ و ﻭﺍﺭﻳﺰ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻭﺟﻪ از ﻃﺮﻳﻖ وب‌سايتشان ﻭﺟﻮﺩ نداشت. .ﻃﺮﺍﺣﯽ ﻭ ﮔﺮﺍﻓﻴﮏ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺏ، ﺍﺷﮑﺎﻻﺕ ﻓﻨﯽ، ﭘﺮﮐﺎﺭﺍﮐﺘﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﻭ ﺩﻭ ﺯﺑﺎﻧﻪ ﻧﺒﻮﺩﻥ ﺍﮐﺜﺮ ﺳﺎﻳﺖ ﺁﺩﺭﺱ ﺳﺎﻳﺖﻫﺎﯼ ﺧﻮﺩﺭﻭ از جمه ديگر مشكلات پايگاه‌هاي آنان بود .ﺩﺭ ﺑﺮﺭﺳﯽ عصر ارتباط از ﺩﻳﮕﺮ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﺳﺎﻳﺖ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﺎﺯﺍﻥ نبود ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻓﺮﻭﺵ و نبود ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻣﺤﺼﻮﻝ از ديگر مواردي بود كه توجه لازم به آنها نشده بود. در اين ميان پايگاه اينترنتي ايران خودرو در قياس با ساير خودروسازان وضعيت مناسب‌تري داشت و اطلاعات فروش محصول و مراحل مختلف خريد تا تحويل خودرو در آن در نظر گرفته شده بود.

کرفس (کالری‌شمار)

دیدگاه‌ها

    ارسال دیدگاه