نظام‌نامه پيوست فناوري در حوزه فاوا - از ابلاغ تا عمل

معاون اول رييس‌جمهور، مصوبه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي به‌منظور انتقال و بومي‌سازي فناوري در چارچوب برنامه ملي توسعه اقتصاد دانش‌بنيان «نظام‌نامه پيوست فناوري و توسعه توانمندي‌هاي داخلي در قراردادهاي بين‌المللي و طرح‌هاي مهم ملي» را به تمامي دستگاه‌هاي اجرايي در تاريخ 24/7/95 براي اجرا ابلاغ کرده‌اند.

کارگروه منتخب براي دانش‌بنيان شدن بخش‌هاي مهم و حساس اقتصادي و شرط انتقال فناوري در معاملات خارجي مرکب از وزراي امور اقتصادي و دارايي، نفت، نيرو، صنعت، معدن و تجارت، ارتباطات و فناوري اطلاعات، معاون علمي و فناوري رييس‌جمهورو رييس سازمان برنامه و بودجه هستند.

طبق ماده يک نظام‌نامه پيوست فناوري و توسعه توانمندي‌هاي داخلي، ارتباطات و فناوري اطلاعات و فضايي (ماهواره‌ها) از جمله حوزه‌ها و صنايع اولويت‌دار محسوب مي‌شوند.

دستگاه‌هاي اجرايي حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از تصويب اين نظام‌نامه (يعني شش ماه بعد از 24/7/95) موظف به تدوين برنامه توسعه توانمندي‌هاي فناوري و مهندسي خود مشتمل بر اهداف توسعه فناوري، احصاي توانمندي‌هاي فناورانه، شفاف‌سازي و تجميع تقاضا، برنامه انتقال دانش فني و فناوري، برنامه يادگيري فناورانه و ايجاد بانک اطلاعاتي ظرفيت‌هاي داخلي به همراه مدل سرمايه‌گذاري حسب موضوع و نحوه مشارکت خارجي و ارايه به دبيرخانه شوراي اقتصاد هستند.

دستگاه‌هاي متولي در اين زمينه، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در تمام ابعاد، وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنين معاونت علمي و فناوري رييس‌جمهور در بخش صنعتي، علمي و فناوري فاوا هستند.

در راستاي تحقق اهداف پيوست فناوري، موارد زير حسب شرايط طرح/پروژه مي‌بايست توسط دستگاه‌هاي اجرايي در مفاد قراردادهاي موضوع اين نظام نامه منظور شود:

1. واگذاري انجام کار به شرکت‌هاي ايراني با همکاري ميان شرکت‌هاي ايراني و خارجي (انتقال دانش فني طراحي و مديريت طرح/محصول)؛

2. حداکثر به‌کارگيري منابع انساني متخصص ايراني در اجراي طرح و ارتقاي دانش تخصصي و مهارت نيروي انساني؛

3. انتقال فناوري به شرکت‌هاي داخلي و حداکثر تامين مواد مورد نياز پروژه و اجراي آن از داخل کشور؛

4. انتقال فناوري تعمير، نگهداري و بهره‌برداري؛

5. صادرات‌محور بودن همکاري شرکت مجري داخلي وخارجي و ورود شرکت‌هاي ايراني به زنجيره تامين بين‌المللي شرکت‌هاي خارجي؛

6. مشارکت در فعاليت‌هاي توسعه کارآفريني دانش‌بنيان؛

7. تحقيق و توسعه مشترک با مراکز علمي، پژوهشي داراي مجوز و شرکت‌هاي دانش بنيان.

بنابراين دستگاه‌هاي اجرايي موظف هستند نسبت به طراحي روش‌هاي اجرايي، ابزارهاي مقرراتي و مشوق‌هاي مورد نياز در چارچوب قوانين و مقررات يا ارايه پيشنهاد به مراجع ذي‌صلاح جهت تصويب براي نهادينه شدن اهداف نظام‌نامه پيوست فناوري، به‌ويژه براي قراردادهاي همکاري بين‌المللي متناسب با نوع و شرايط قرارداد اقدام کنند (حداکثر تا فروردين سال 1396).

در اين نظام‌نامه تاکيد شده، پيوست فناوري قرارداد جزو لاينفک قرارداد محسوب مي‌شود و دستگاه‌هاي اجرايي موظف هستند اين پيوست را در تمامي طرح‌ها/ پروژه‌ها تهيه و همراه با ساير مستندات فني و اقتصادي به نهاد‌هاي تصويب‌کننده ارايه کنند و بالاترين مقام اجرايي موظف به نظارت بر حسن اجراي پيوست مزبور براي هر يک از قراردادهاي اين نظام‌نامه است.

در وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، طبق تصميم شوراي فني، معاون نوآوري و فناوري وزارتخانه مسوول شده‌اند تا با مشارکت معاونان وزير (برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي، سازمان فناوري اطلاعات، سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، ارتباطات زيرساخت)، رييس پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات، مشاوران وزير و سنديکاي صنعت مخابرات ايران و افراد علاقه‌مند نسخه مربوط به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات جمع‌بندي و برنامه اجرايي مناسب ارايه شود.

بررسي‌ها و نتايج حاصل از نشست‌هاي فوق در گزارش بعدي خواهد آمد.