فناوري نسل پنج در سرعت خلاصه نمي‌شود

 

فناوري‌ نسل 5 همگان را به هيجان آورده است، اما نبايد فکر کرد که اين فناوري جديد در افزايش سرعت خلاصه مي‌شود. سريع‌تر بودن در شبکه‌هاي بي‌سيم به معناي بهتر بودن نيست. نسل آينده فناوري بي‌سيم در سرعت يا ظرفيت بيشتر خلاصه نمي‌شود و رواج نسل 5 در گرو فهم اين نکته است. نسل 5 بايد مشکلات امروزي ارتباطات بي‌سيم را حل کند که عبارت است از قابليت‌ اطمينان چندافزاره‌اي، کارايي انرژي، استانداردهاي پهناي باند و... .

هم‌اکنون هيچ استانداردي براي فناوري نسل 5 وجود ندارد. نخست بايد استانداردها را تدوين کرد. در حال حاضر فناوري نسل 5 مفهوم مبهمي است که احتمالا تا سال 2020 راه‌اندازي نخواهد شد. بنابراين چند پرسش مهم مطرح مي‌شود: استانداردهاي نسل 5 بايد شامل چه چيزهايي باشد؟ چگونه بايد از نسل 4 به 5 تکامل يافت؟ چه راهبردي به راه‌اندازي موفق فناوري‌هاي نسل 5 منجر خواهد شد؟

تحول از نسل 4 به 5 بايد بر بهبود تجربه کاربري و کاهش هزينه‌ها متمرکز باشد. بنابراين در هر ره‌نگاشتي براي پديدآوري نسل 5، ظرفيت و مقياس از ملاحظات مهم است.

تجربه کاربري بهتر به اين معنا است که نسل 5 بايد در چند باند بسامد تجربه کاربري بهتر و همگني ارايه دهد و ارتباطات بهينه ميان انواع دستگاه‌ها و افزاره‌ها را در چيزترنت فراهم کند. استانداردهاي نسل 5 بايد پشتيبان تمام افزاره‌هاي اتصال‌پذير باشند، مصرف باتري را کاهش دهند و هزينه به‌ازاي هر پودمان (ماژول) را کاهش دهند. شمار افزاره‌هاي متصل به شبکه مدام و به‌طور چشم‌گيري افزايش مي‌يابد و به عهده صنف ارتباطات سيار است تا براي اين اتصالات استانداردهايي تدوين کرده و قابليت اطمينان ارتباطات اساسي مانند خدمات اضطراري را تضمين کنند.

کاهش هزينه‌ها به اين معنا است که استانداردهاي نسل 5 بايد بنيان‌هاي راه‌اندازي‌هاي آسان‌تر و هزينه‌هاي کمتر بهره‌برداري را فراهم کنند.

ظرفيت و مقياس: نسل 5 بايد در محيط‌هايي خاص فراهم‌ساز مقياس و تراکم بالايي باشد. براي مثال، چالش‌هاي گذردهي و تراکم بالا براي فشار ارتباطات ويديويي در شبکه‌هاي بي‌سيم را پاسخ‌گو باشد.

تحليل الگوهاي کاربري نشان خواهد داد که کاربران چه هنگام درون ساختمان و چه هنگام بيرون آن هستند. کاربري درون ساختمان بر راه‌اندازي شبکه اثر مي‌گذارد و به طرح‌هاي سلول کوچک مي‌انجامد که نقاط دسترسي بي‌سيمي کم‌مصرفي هستند که براي حل مشکلات ظرفيت شبکه در داخل خانه‌ها و ادارات طراحي شده‌اند. در نسل 5 ايستگاه‌هاي پايه بايد در داخل ساختمان و منازل مصرف‌کنندگان اشاعه يابند.

يافتن فناوري‌هايي که در باندهاي متفاوت (هر دو طيف گواهي‌دار و بدون گواهي) کار کنند، بخش اساسي استانداردهاي نسل 5 است، اما نسل 5 در طيف و شبکه‌هاي دسترسي خلاصه نمي‌شود، بلكه فرصت نماياني براي يکپارچه‌سازي شبکه‌هاي ثابت و بي‌سيم و ايجاد فناوري‌هايي چون چيزترنت، ابرواره و SDN/NFV است.

الزامات خاص نسل 5 هنوز مشخص نيست، زيرا وقتي که فناوري به‌سرعت در حال دگرگوني باشد و به‌خصوص وقتي که نسل 4 هنوز جاي زيادي براي رشد داشته باشد، تعيين الزامات نسل آينده خيلي دشوار است. با توجه به آنکه هر هفته افزاره‌هاي متصل به شبکه جديد به ميدان مي‌آيد، شبکه‌هاي نسل آينده بايد خدماتي پيشرفته فراهم کنند که پشتيبان افزاره‌هاي چندگانه باشند و دسترسي ارزان و قابل اطميناني به دست دهند. افزون بر اين، سامان دادن به حجم داده‌هايي که نسل 5 گردآوري مي‌کند از سامانه‌هاي امنيت، لامپ‌هاي روشنايي، افزاره‌هاي پوشيدني و يخچال‌ها گرفته تا دکل‌هاي حفاري، کارخانه‌ها و... در کنار قابليت‌هاي تحليلي درست، يکي از گام‌هاي بعدي بسيار مهم در قابليت‌هاي بي‌سيم است.

در اينجا است که نسل 5 بايد نقش ايفا کند؛ نقش تحولي نه انقلابي در متصل‌سازي بدون گسست افزاره‌هاي ديجيتالي و در نهايت بهبود تجربه کاربري براي کاربراني که توقعات فزاينده دارند.