10سال پيش در چنين هفته‌اي

10سال پيش در چنين هفته‌اي، ﺳﻨﺪ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻱ ﻧﻈﺎﻡ ﺟﺎﻣﻊ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ. ﺍﻳﻦ ﺳﻨﺪ ﺍﺭﺩﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﺩﻭﻟﺖ وقت ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻭ ﺑﻪ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﺍﺑﻼﻍ ﺷﺪ. ﺍﻳﻦ ﺳﻨﺪ ﺷﺎﻣﻞ10ﻗﺴﻤﺖ ﻭﺍﮊﮔﺎﻥ ﻛﻠﻴﺪﻱ، ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ﻣﺎﻣﻮﺭﻳﺖﻫﺎ، ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ﭼﺸﻢ‌اندازها، ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ﺍﺭﺯﺵ‌ﻫﺎﻱ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻱ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ، ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺣﻮﺯﻩ ﺑﻨﻴﺎﺩﻳﻦ، ﺟﻬﺖﮔﻴﺮﻱﻫﺎﻱ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻱ، ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻫﺎ، ﺭﺍﻫﻜﺎﺭﻫﺎﻱ ﻃﻲ ﻛﺮﺩﻥ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻫﺎﻱ ﻫﺮ ﺣﻮﺯﻩ ﻭ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻛﻤﻲ بود.

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ، ﺣﻔﻆ ﻛﺮﺍﻣﺖ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ، ﺻﻴﺎﻧﺖ ﺍﺯ ﺁﺯﺍﺩﻱ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻭ ﺍﺻﻮﻝ ﺍﺧﻼﻗﻲ ﻓﺮﺩ ﻭ ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﮔﺴﺘﺮﺵ شفافيت، ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ، ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻓﺮﺩ ﻭ ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻫﻮﻳﺖ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ - ﺍﺳﻼﻣﻲ ﻭ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺯﺑﺎﻥ ﻓﺎﺭﺳﻲ ﺩﺭ ﻓﻀﺎﻱ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲ، ﺗﺤﻘﻖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺘﻜﻲ ﺑﺮ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺍﺭﺯﺵ‌ﺳﺎﺯﻱ از جمله ارزش‌هاي بنيادين اشاره شده در اين سند به شمار مي‌رفتند.

در بخش چشم‌انداز اين سند نيز پيش‌بيني شده بود تا سال 1404 اقدامات عملي براي شكل‌دهي و ساخت هويت ايراني اسلامي انجام شود. همچنين براي رسيدن به اهداف سند چشم‌انداز 20 ساله مقرر شده بود كه امكان دستيابي همه مردم به فناوري اطلاعات و ارتباطات فراهم شود. براي رسيدن به اين اهداف چهار راهبرد تعيين شده بود كه فرصت‌محوري، موضوع‌محوري، كاركردگرايي و نيازسنجي را شامل مي‌شد.

10سال پيش در چنين هفته‌اي

10 سال پيش در چنين هفته‌اي، در آستانه ورود مخابرات به شركت پست صابر فيضي، مديرعامل وقت اين شركت آخرين دفاع‌ها را از خصوصي شدن شركت تحت مديريتش انجام داد. وي در اين خصوص گفته بود مخابرات با ساير شركت‌ها فرق دارد و قيمت‌گذاري آن به دليل حجم بالاي كابل، املاك و ساير دارايي‌هاي آن بسيار دشوار است؛ به همين دليل مشاور از انگلستان آورده‌اند كه آن را قيمت‌گذاري كند. وي افزود: ما الان طبق پروانه‌اي كه داريم مي‌بايست 1 هزار و 500 ميليارد تومان به دولت بدهيم؛ اين پول بايد ظرف چند سال پرداخت شود اما اگر پس از واگذاري مخابرات سرويس‌ها مناسب نبود ضرر و زيان ايجاد مي‌شود. بنابراين روش قيمت‌گذاري در مورد مخابرات فرق خواهد كرد و هم اموال و هم سود ساليانه مد نظر قرار مي‌گيرد. درمجموع نگاه مردم به مخابرات اگر مثبت باشد حتي اگر قيمت‌گذاري اوليه بالا باشد باز هم سهام مي‌تواند بالاتر برود.

 

تاپ

از کاربران تلگرام متنفریم!

شبکه های اجتماعی زیر ذره بین

10 سال پيش در چنين هفته‌اي

دیدگاه‌ها

    ارسال دیدگاه