10 سال پيش در چنين هفته‌ای

10 سال پيش در چنين هفته‌اي، بانك مركزي موافقت‌نامه عضويت در سامانه تسويه ناخالص آني را منتشر كرد. اين موافقت‌نامه تقريبا يك سال و نيم پس از تصويب در كميته اجرايي نظام جامع پرداخت بانك مركزي روي شبكه اين بانك قرار گرفت. به نظر مي‌رسيد به دليل گسترده نبودن شبكه ساتنا بانك مركز اقدامي براي انتشار اين موافقت‌نامه نكرده بود. در اين مقطع تقريبا تمامي بانك‌هاي كشور به اين سامانه مجهز شدند و بخشي از انتقال وجوه بين بانكي از طريق اين سامانه صورت مي‌گرفت. اين موافقت‌نامه در چارچوب مفاد "دستورالعمل صدور دستور پرداخت و انتقال وجوه" تدوين شده بود. طبق اين موافقت‌نامه عضو مي‌توانست با استفاده از ساتنا وجوه را به صورت آني از حساب تسويه خود به حساب تسويه اعضاي ديگر انتقال دهد. همچنين بانك‌ها مي‌توانستند در صورت دارا بودن شرايط لازم به عضويت ساتنا در آيند. ساتنا تنها انتقال وجه بين حساب‌هاي تسويه اعضا را بر عهده داشته و انتقال وجه به حساب ذي‌نفع نهايي بر عهده عضو بود. دستور پرداخت در ساتنا منحصرا به صورت برخط و در قالب پيام سویيفت ارسال و پذيرش مي‌شد.

10 سال پيش در چنين هفته‌اي، استقرار سيستم مكانيزه جمع‌آوري و ورود اطلاعات راهبردي كارخانجات سيمان سازمان‌هاي بازرگاني در دستور كاري شركت راهبر، مجري پروژه‌هاي فناوري اطلاعات وزارت بازرگاني، قرار گرفت. ازآنجا که پروژه پياده‌سازی و استقرار سيستم مکانيزه مديريت توزيع سيمان با موفقيت همراه بود و به طور موثر به به بهره‌برداری رسيد، لذا مقرر شد تا با تعريف پروژه‌های ديگر با عقد قرارداد مابين شرکت خدمات انفورماتيک راهبر و معاونت اداری و مالی وزرات بازرگانی نيازهای نرم‌ا فزاری جديد کارفرما بررسی و پياده‌سازی شود. اين پروژه بخش اعظمی از نيروی انسانی شرکت را درگير كرده بود به گونه‌ای که تمامي فعاليت‌های مربوط به جمع‌آوری و ورود اطلاعات در کارخانجات سيمان در سراسر کشور توسط آنها انجام مي‌شد. استقرار سيستم مکانيزه مديريت توزيع سيمان در واحدهای توليد و سازمان‌های بازرگانی، ايجاد امکان ارايه گزارش‌های خاص کارفرما از توليد و توزيع سيمان در کشور، جمع‌آوری و ورود اطلاعات توليد و توزيع و به‌روزرسانی و بهبود قابليت‌های سيستم از اهداف اجرايي اين پروژه بود.

آقادوربینیِ حوزه ICT

دیدگاه‌ها

    ارسال دیدگاه