تقویم تاریخ ICT در ایران

10سال پيش در چنين هفته‌اي، ۸۸ درصد خطوط ارتباطي مورد نياز بانك‌ها توسط وزارت ICT تامين شده بود. به اين ترتيب در آن مقطع فقط ۱۲ درصد خطوط ارتباطي مورد نياز سيستم بانكي تامين نشده بود. بررسي خطوط ارتباطي دريافت شده از سوي سيستم بانكي نشان مي‌داد۷۰ درصد خطوط تامين نشده، خطوط مورد نياز بانك‌هاي ملي و صادرات بود. كل خط ديتاي مورد نياز بانك ملي ۳ هزار و ۲۸۸ خط ارتباطي بود كه از اين تعداد ۲ هزار و ۲۶۰ خط تا تاريخ اول تيرماه 87 به اين بانك تحويل داده شد؛ بانك صادرات نيز در اين مقطع موقعيت مشابهي داشت به گونه‌اي كه از ۳ هزار و ۲۷۴ خط مورد تقاضاي اين بانك ۲ هزار و ۵۶۳ خط به آنها تحويل داده شده بود. اين دو بانك بزرگ دولتي بيشترين خطوط ارتباطي را به خود اختصاص داده بودند به گونه‌اي كه تعداد خطوط تحويل داده شده به اين دو بانك از كل خطوط مورد نياز ساير بانك‌ها بيشتر بود. از ميان بانك‌ها بانك مسكن، رفاه و ملت بيشترين خطوط ارتباطي را دريافت كرده بودند، و به اين ترتيب  ۱۰۰ درصد نياز بانك مسكن، ۹۹ درصد نياز بانك رفاه و ۹۸ درصد نياز بانك ملت از خطوط ارتباطي تامين شده بود.

10سال پيش در چنين هفته‌اي، يك بانك دولتي به رقيب اصلي بانك‌هاي خصوصي در شبكه پايانه فروش تبديل شد طبق برنامه‌ريزي هايپ صورت گرفته از سوي برنامه‌ريزان بانك ملت تعداد pos هاي اين بانك تا پايان سال 87 به ۲۰۰  هزار دستگاه مي‌رسيد.تعداد پايانه‌هاي فروش اين بانك در پايان هفته اول تير ماه به ۶۳ هزار و ۴۰۰ رسيده بود ولي با توجه به ۲۰ هزار دستگاه درحال نصب، پيش‌بيني مي‌شد تعداد pos هاي اين بانك تا پايان مرداد ماه به مرز ۸۰ هزار دستگاه برسد. مديرطرح و برنامه وقت بانك ملت گفته بود: در نظر داريم تا پايان سال 87 نقاط ارتباط خود با مشتريان را به ۲۰۲ هزارنقطه دسترسي برسانيم و مشتريان شبكه بانكي مي‌توانند از طريق ۲هزار شعبه و ۲۰۰ هزار دستگاه پايانه فروش با ما در ارتباط باشند. مقايسه آمار بانك ملت نشان‌دهنده رشد اين بانك در زمينه نصب pos از مهرماه سال قبل بود.

تست بينايي

خانه دزد کجاست؟

دیدگاه‌ها

    ارسال دیدگاه