تقویم ICT ایران

10 سال پيش در چنين هفته‌اي، نظام‌نامه آمار و اطلاعات وزارت نيرو تدوين شد. تهيه نظام‌نامه و برنامه آماری وزارت نيرو به منظورساماندهی و نظام‌مند کردن فرايند توليد و خدمات آماری برای استفاده مديران و ساير كاربران از نتايج داده‌ها در تصميم‌سازی‌های آينده صورت گرفته بود.

طبق نظام‌نامه تهيه‌شده، حوزه هاي سه‌گانه وزارت نيرو بايد در شبكه‌هاي اطلاع‌رساني الكترونيكي خود، بخشي را با عنوان آمار و اطلاعات ايجاد و تمامي آمار و اطلاعات عملكردي، تحليلي، موردي يا هرنوع اطلاعات آماري ديگر را با تاييد مراجع ذي‌صلاح در اين بخش بارگذاري و بهنگام‌سازي كنند. دفتر فناوري اطلاعات وزارت نيرو موظف بود گزارش پيشرفت اين موضوع را به كارگروه آمار آب و برق وزارت نيرو ارسال کند. حوزه هاي سه‌گانه وزارت نيرو نيز بايد الزامات و اصول مندرج در برنامه‌هاي ملي آمارمصوب، نظام‌نامه آماري كشور و ساير اسناد بالا دستي مرتبط را رعايت مي‌كردند.

10 سال پيش در چنين هفته‌اي، صنعت IT در ناآگاهی کامل درخصوص جزييات موضوع کليات بر ارزش افزوده قرار داشت. سردرگمي واحدهاي صنفي و حتي شرکت‌هاي بزرگ توليد و توزيعي در خصوص نوع و فرآيند اعمال ماليات بر ارزش افزوده که از ميانه هفته گذشته و آغاز نيمه دوم سال به‌صورت رسمي اجراي آن آغاز شده بود پس از ماه‌ها ابهام فعالان بازار فناوري اطلاعات و ارتباطات را در سردرگمي نسبي قرار داد. ماليات اخير که از انواع ماليات غيرمستقيم است و بر مصرف وضع مي‌شد پيچيدگي‌هايي به لحاظ اجرا داشت که جديدالاجرا بودن آن نيز به ميزان ناآگاهي اصناف کشور در مواجه آن افزوده بود. همين پيچيدگي‌ها موجب شده بود که اگرچه فعالان تجاري خود به عنوان توليد يا توزيع‌کننده واجد پرداخت اين ماليات ۳ درصدي نبودند و به لحاظ قانوني فقط ابزار اخذ آن از مصرف‌کننده نهايي به حساب مي‌آمدند ولي در عمل شاخه‌هاي گوناگون اصناف نگراني‌هاي فراواني را در مورد نحوه و صحت انجام آن ابراز كردند. نرخ عمومي اين ماليات براي ۳ درصد شامل 5/1 درصد خود ماليات و 5/1 درصد عوارض شهرداري بود که براي صنف واردکننده IT  اين درصد هنگام واردات همچون تجميع  عوارض گمرک بود ولي بحث‌ها درباره دامنه شمول آن همچنان ادامه داشت.

ني‌نامه

نگو همایش بگو نمایش

دیدگاه‌ها

    ارسال دیدگاه