تقویم تاریخ ICT ایران

10 سال پيش در چنين هفته‌اي، قرار شد کارت خانوار برای خانواده‌های ايرانی صادر شود. هدف از صدور کارت خانوار برای هر خانواده، پرداخت نقدی يارانه‌ها در قالب لايحه هدفمند کردن يارانه‌ها بود. طبق لايحه پيشنهادی دولت برای هدفمند کردن يارانه‌ها به دولت اجازه داده می‌شد به نام سرپرست خانوار يا هر فرد واجد شرايطی که توسط دولت برای اختصاص يارانه خانوار تعيين می‌شود، حساب بانکی افتتاح و يارانه را به حساب مربوطه واريز کند. شرايط و محدوديت‌های استفاده از اين حساب و اعمال مديريت دولت بر آن و شرايط برگشت وجوه در قالب آيين‌نامه اجرايی اين قانون تعيين شده بود. دولت اجرايی‌کردن اين طرح را به بانک ملی واگذار کرده بود. اين بانک در نظر داشت برای هر خانوار کارت صادر کند و در صورت تصويب پرداخت يارانه نقدی اين يارانه به حساب کارت هر يک از افراد واريز شود. طبق آخرين آمار مرکز آمار ايران در اين مقطع تعداد خانوارهای ايرانی در آخرين سرشماری نفوس و مسکن در سال ۸۵ به ۱۷ ميليون و ۵۰۱ هزار و ۷۷۱ خانوار می‌رسيد، لذا با اجراي اين طرح بايد بيش از ۱۷ ميليون کارت بانکی صادر مي‌شد.

10 سال پيش در چنين هفته‌اي، قرار شد آمادگی کاربردهای تجارت الکترونيکی در دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتي بررسی شود. در پنجمين همايش ملی تجارت الکترونيکی که هفته اول آذرماه برگزار می‌شد، دستگاه‌ها از نظر ارايه خدمات الکترونيکی يا به‌کارگيری ابزار الکترونيکی يا وظايفی که برای اجرای سند تجارت الکترونيکی به آنها واگذار مي‌شد مورد بررسی قرار مي‌گرفتند. اين بررسی‌ها در قالب گزارش ملی تجارت الکترونيکی صورت می‌گرفت؛ در راستاي اجراي ماده ۴۳ برنامه جامع توسعه تجارت موضوع جمع‌بندي و تهيه گزارش ملي تجارت الكترونيكي توسط وزارت بازرگاني، گردآوري و تدوين گزارش مزبور به شكل سالانه در دستور كار دفتر توسعه تجارت الكترونيكي قرار مي‌گرفت. بر اين اساس، هر ساله مكاتباتي با دستگاه‌هاي اجرايي براي ارسال گزارش فعاليت‌ها و اقدامات انجام‌ شده و در خصوص هر يك از مواد برنامه جامع توسعه تجارت الكترونيكي انجام مي‌گرفت. گزارش ملي تجارت الكترونيكي در سال ۱۳۸۶ در مقايسه با سال‌هاي پيش تفاوت‌هايي داشت و به منظور سنجش ميزان آمادگي الكترونيكي و استفاده از كاربردهاي تجارت الكترونيكي در سازمان‌هاي دولتي و ارايه گزارشي جامع، در سال ۱۳۸۷ بر خلاف سال‌هاي گذشته فرم‌هايي طراحي شده بود.