تقویم تاریخ ICT ایران

10 سال پيش در چنين هفته‌اي، قرار شد کارت خانوار برای خانواده‌های ايرانی صادر شود. هدف از صدور کارت خانوار برای هر خانواده پرداخت نقدی يارانه‌ها در قالب لايحه هدفمند کردن يارانه‌ها بود. طبق لايحه پيشنهادی دولت وقت، برای هدفمند کردن يارانه‌ها به دولت اجازه داده می‌شد به نام سرپرست خانوار يا هر فرد واجد شرايطی که توسط دولت برای اختصاص يارانه خانوار تعيين می‌شود، حساب بانکی افتتاح و يارانه را به حساب مربوطه واريز کند. شرايط و محدوديت‌های استفاده از اين حساب و اعمال مديريت دولت بر آن و شرايط برگشت وجوه در قالب آيين‌نامه اجرايی اين قانون تعيين می‌شد. دولت اجرايی‌کردن اين طرح را به بانک ملی واگذار کرده بود. اين بانک نيز در نظر داشت برای هر خانوار کارت صادر کند و در صورت تصويب پرداخت يارانه نقدی اين يارانه به حساب کارت هر يک از افراد واريز شود. طبق آخرين آمار مرکز آمار ايران، تعداد خانوارهای ايرانی در سال ۸۵ به ۱۷ ميليون و ۵۰۱ هزار و ۷۷۱ خانوار می‌رسد. در اين صورت اگر قرار به پرداخت يارانه به صورت نقدی به تمامی خانوارهای ايرانی بود مي‌بايست بيش از ۱۷ ميليون کارت بانکی صادر شود.

10 سال پيش در چنين هفته‌اي، قرار شد آمادگی هامش الکترونيکی و کاربردهای تجارت الکترونيکی در دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی بررسی شود. در پنجمين همايش ملی تجارت الکترونيکی که هفته اول آذرماه مي‌بايست برگزار شود، دستگاه‌ها از نظر ارايه خدمات الکترونيکی يا به‌کارگيری ابزار الکترونيکی و وظايفی که برای اجرای سند تجارت الکترونيکی به آنها واگذار شده، مورد بررسی قرار مي‌گرفتند. اين بررسی‌ها در قالب گزارش ملی تجارت الکترونيکی صورت می‌گرفت. بر اين اساس، هر ساله مكاتباتي با دستگاه‌هاي اجرايي جهت ارسال گزارش فعاليت‌ها و اقدامات انجام‌شده خود در خصوص هر يك از مواد برنامه جامع توسعه تجارت الكترونيكي انجام مي‌گرفت. گزارش ملي تجارت الكترونيكي در سال ۱۳۸۶ در مقايسه با سال‌هاي پيش از آن تفاوت‌هايي داشت و به منظور سنجش ميزان آمادگي الكترونيكي و استفاده از كاربردهاي تجارت الكترونيكي در سازمان‌هاي دولتي و ارايه گزارشي جامع، در سال ۱۳۸۷ بر‌خلاف سال‌هاي گذشته فرم‌هاي ويژه‌اي طراحي شده بود.

خبرنگارشو

دیدگاه‌ها

    ارسال دیدگاه