تقویم تاریخ ICT ایران

10 سال پيش در چنين هفته‌اي، مصوب شد تلفن‌هاي ثابت در صورت درخواست مشترک و وجود امکانات فني قابل تبديل به تلفن ثابت اعتباري بر مبناي آيين‌نامه شوند. تلفن ثابت اعتباري که پس از خصوصي‌سازي مخابرات مي‌بايست اجرايي مي‌شد، بر اساس درخواست کتبي اشخاص حقيقي و حقوقي با پرداخت هزينه اتصال در چارچوب مفاد پروانه صادره داير مي‌شد و متناسب با پيش‌پرداخت تلفن، برابر تعرفه خاص کارکرد داشت. مطابق آيين‌نامه تقاضا و اشتراک تلفن ثابت بر اساس پروانه شرکت مخابرات، اين تلفن‌ها در صورت ادامه نياز با پرداخت مجدد پيش‌پرداخت يا شارژ مجدد تمديد مي‌شد. طبق پروانه شركت مخابرات هزينه اتصال تلفن ثابت اعتباري به ازاي هر خط، مبلغ يكصد هزار ريال درنظر گرفته شده بود و عوارض و ماليات متعلق به آن، طبق قانون قابل وصول بود. نحوه تغيير مکان، تغيير نام و مکان توام و تعويض شماره تلفن ثابت اعتباري نيز مشمول فصل سوم اين آيين‌نامه مي‌شد. تلفن موقت نيز در صورت نبود امکان واگذاري تلفن اعتباري در مکان مورد تقاضا بر اساس تقاضاي کتبي دستگاه‌هاي دولتي يا وابسته به آنها حداکثر دو ماه در اختيار متقاضي قرار مي‌گرفت.

تقویم تاریخ ICT ایران

10 سال پيش در چنين هفته‌اي، فاز پايلوت صدور گواهينامه‌هاي هوشمند رانندگي در تهران آغاز شد. فاز پايلوت صدور گواهينامه‌هاي هوشمند اگرچه قرار بود در شهرستان کرج عملياتي شود اما اين طرح نهايتا در تهران به اجرا درآمد. در اين فاز تمامي شهروندان تهراني که متقاضي دريافت گواهينامه بودند صاحب گواهينامه هوشمند مي‌شدند. کار مطالعاتي روي اين طرح از دو سال قبل يعني اواخر ۸۶ آغاز شده بود و مسوولان ناجا طبق وعده خود پايلوت اين پروژه را در زمان مقرر اجرايي کردند. ثبت سوابق پزشکي و گروه خوني افراد يکي از ويژگي‌هاي اين نوع گواهينامه‌ها بود و با توجه به آمار بالاي تصادفات در ايران، گواهينامه هوشمند با در اختيار گذاشتن سوابق پزشکي مصدوم در سوانح رانندگي نمود بيشتري پيدا مي‌کرد. مدير کل فناوري اطلاعات و فاوا ناجا در آن زمان، درباره دلايل جابه‌جايي در انتخاب شهري بزرگ‌تر براي اجراي پايلوت طرح، گفت: مي‌خواستيم علاوه بر اينکه پايلوت در مقياس بزرگ‌تري اجرا شود، اثر فني بيشتري هم روي پليس داشته باشد. براي آنکه بتوانيم اشکالات احتمالي پروژه را به سرعت رفع کنيم چون فعاليت جديدي است که ابعاد مختلفي دارد و فرايند آن از درخواست صدور گواهينامه تا شخصي‌سازي متفاوت خواهد بود.

کارت مترو با 47 سال اعتبار!

روباتي كه قلبش مي‌تپد

دیدگاه‌ها

    ارسال دیدگاه