تفكرسیستمی

تفكر سیستمی نوعی نگاه به جهان هستی و پدیده‌های آن است. این شیوه تفكر، روش‌شناسی موثری را برای سیستم‌های اجتماعی و فرهنگی در محیطی سراسر از آشفتگی و پیچیدگی ارایه می‌دهد. در تفكرسیستمی، صرفا به اجزا و جزییات یك سیستم نگاه نمی‌شود بلكه چگونگی تعامل بین اجزا و نیز بر همكنش اجزا و محیط بررسی می‌شود. تفكر سیستمی تفكری كل نگراست درحالی كه تكیه صرف بر جز نگری، امكان فهم الگوهای حاكم بر پدیده و سیستم را خصوصا در مباحث آی‌تی محور از بین می‌برد. این کتاب توسط پژمان حسینی نوشته شده و انتشارات ناقوس آن را به قیمت 14 هزار تومان منتشر و عرضه کرده است.

صدای خارجی‌ها هم درآمد

10 سال پیش در چنین هفته‌ای

می‌خوری میری یا میری می‌خوری؟

دیدگاه‌ها

    ارسال دیدگاه