451 میلیون کارت بانکی دست ایرانی‌ها

براساس آخرین گزارش بانک مرکزی از تعداد کارت‌های بانکی فعال در کشور تا پایان اسفند ماه سال گذشته 415 میلیون کارت برای ایرانی‌ها صادر شده است.

نگاهی به این آمار نشان می‌دهد که سرانه کارت بانکی در ایران بسیار بیشتر از کشورهای پیشرفته است و علت آن هم شاید عدم آگاهی مردم از کارآیی کارت‌های بانکی و پراکندگی خدمات بانکی باشد.

براساس داده های آخرین گزارش بانک مرکزی، در سال 95، تعداد کارت‌های صادرشده از اردیبهشت ماه (338 میلیون کارت) تا مهر ماه (356 میلیون کارت)، با میانگین رشد ماهانه 1/22 درصدی، روند افزایشی داشته است. صدور کارت‌ها در آبان ماه سال گذشته افزایش قابل توجهی داشته است و با رشد 10/40 درصدی، از 356 میلیون کارت در مهر ماه به 393 میلیون کارت در آبان ماه افزایش داشته است. در 4 ماه بعدی، میانگین رشد ماهانه تعداد کارت‌های صادر شده، 1/32 درصد گزارش شده و در اسفند ماه 95، به 415 میلیون کارت رسیده است. در دی ماه سال گذشته مجموعا 719 هزار کارت غیرفعال شده است.

از سوی دیگر براساس همین گزارش تعداد دستگاه‌های خودپرداز نصب شده در کشور هم روندی رو به رشد داشته است به طوری که از اردیبهشت ماه (با 40 هزار پایانه) تا مهر ماه (با 42 هزار پایانه) و میانگین رشد ماهانه در 6 ماه مذکور 0/80 درصد بوده است. در آبان ماه 95، مجموعاً 3 هزار و هشتصد و هشت دستگاه خودپرداز راه اندازی شده و در مقایسه با ماه گذشته (راه‌اندازی 417 دستگاه) رشد 9 درصدی را تجربه کرده است. به طوری که مجموع تعداد دستگاه‌ها در آبان ماه به 46 هزار رسیده است. در ماه‌های بعدی (آذر تا اسفند 95)، تعداد دستگاه‌های خودپرداز با میانگین رشد ماهانه 57 درصدی روند ثابتی داشته است. هر چند در دی ماه حدودا 27 دستگاه خودپرداز غیرفعال شده است.