به‌پرداخت پیشتاز در اثربخشی آپ در تعقیب

در اردیبهشت ماه 96، بیشترین توزیع كارتخوان‌های فروشگاهی در غالب استان‌ها مربوط به شركت به‌پرداخت ملت بوده است. در حالی كه، شركت پرداخت الكترونیك سامان در استان تهران، شركت آسان‌پرداخت پرشین در استان كهگیلویه و بویراحمد و شركت الكترونیك كارت دماوند در استان گلستان، بیشترین جذب تراكنش‌های فروشگاهی را در آن استان‌ها داشته‌اند.
شاخص اثربخشی كارتخوان فروشگاهی فعال سیستمی هر شركت در هر یك از استان‌های كشور بیانگر میزان توانایی هر شركت در جذب تراكنش‌های كارتخوان فروشگاهی در آن استان است. این شاخص حاصل تقسیم سهم تعداد تراكنش‌ها به سهم تعداد پایانه‌های فروشگاهی شركت‌ها است.
در طی اردیبهشت ماه 96، سه شركت به‌پرداخت ملت، آسان‌پرداخت پرشین و پرداخت الكترونیك سامان در اكثر استان‌های كشور، دارای شاخص اثربخشی كارتخوان فروشگاهی بالاتر از یك بوده‌اند. به عبارت دیگر این شركت‌ها به نسبت تعداد پایانه‌های فروشگاهی فعال سیستمی، تعداد تراكنش‌های بیشتری را در اختیار داشته‌اند و این نشان‌دهنده جایگاه مناسب‌تر این شركت‌ها در توزیع كارتخوان‌های فروشگاهی برای جذب تراكنش است.