10 سال پیش در چنین هفته‌ای

10 سال پیش در چنین هفته‌ای، ﺍﮔﺮﭼﻪ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺍﺟﻼﺱ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ (ﺑﺎﺭﻫﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﺍﻳﻦ ﺍﺟﻼﺱ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ GCC) ﺑﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﻋﻀﻮ ﺑﺮﺍﻱ ﻭﻓﺎﺩﺍﺭﻱ ﺍﺭﺯﻱ ﺑﻪ ﺩﻻﺭ ﻳﺎ ﺷﻨﺎﻭﺭ ﻛﺮﺩﻥ ﺁﻥ اعتقاد ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭﻟﻲ ﻃﺒﻖ ﺍﺧﺒﺎﺭﻱ ﻛﻪ ﺁﮊﺍﻧس خبری ﻣﻌﺘﺒﺮی  ﻣﺨﺎﺑﺮﻩ ﻛﺮﺩ ﺩﻭﻟﺖ‌ﻫﺎﻱ ﻋﺮﺑﻲ ﻣﻮﺍﻓﻘﺖ ﻛﺮﺩند ﻛﻪ ﻫﻤﮕﻲ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺑﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺍﺭﺯﻱ ﺧﻮﺩ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﻭﻓﺎﺩﺍﺭﻱ به نرخ دلار تا پایان ﺳﺎﻝ 2010 ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺑﺪﻫﻨﺪ. ﻃﺒﻖ ﺍﻳﻦ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﺩﻭﺣﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺭﻭﺯ ﺩﻭﻡ ﺍﺟﻼﺱ ﺭﻭﻱ ﺗﻠﻜﺲ‌ﻫﺎﻱ ﺧﺒﺮﻱ ﺁﻣﺪ كشورهای عربی ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺍﺭﺯﻱ ﺧﻮﺩ ﺩﺳﺖ ﻧﻤﻲ‌ﺯدﻧﻨﺪ ﻭ ﺍﻣﺎﺭﺍﺕ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ‌ﺭسید ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﻔﺎﻫﻢﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﻳﺒﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ. با این تفاسیر می‌شد در این مقطع ﺭﻭﻱ ﺍﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺁﺑﻲ ﺑﺮ ﺁﺗﺶ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺳﺨﺖ‌ﺍﻓﺰﺍﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺣﺴﺎﺏ ﻛﺮﺩ. بازاری ﻛﻪ در آن مقطع ﺑﻪ ﺷﺪﺕ ﻧﮕﺮﺍﻥ ﻧﺮﺥ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﻻﺭ ﻭ ﺩﺭﻫﻢ ﺑﻮﺩﻧﺪ. ﺍﻳﻦ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺑﺨﺸﻲ ﺍﺯ ﭘﺮﻭﮊﻩ كشورهای ﻋﺮﺏ ﺑﺮﺍﻱ ﺭﺍﻩ‌ﺍﻧﺪﺍﺯﻱ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﺎﻟﻲ، ﺍﺭﺯﻱ ﻭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻭﺍﺣﺪ بود ﻛﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻫﻴﭻ ﺳﻬﻤﻲ ﺩﺭ ﺁﻥ نداشت.

10 سال پیش در چنین هفته‌ای، ﻻﻳﺤﻪﻗﺎﻧﻮﻥ ﺟﺎﻣﻊ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﻛﺸﻮﺭ ﺳﺮﻭﻳﺲ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﭘﺮﻭﮊه‌ﻫﺎﻱ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﺑﻮﺩ، ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﮔﺬﺭﺍﻧﺪﻥ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﻲ‌ﻫﺎﻱ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺼﻮﻳب ﺑﻪ هیات ﺩﻭﻟﺖ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺷﺪ.     در این لایحه مقرر شده بود سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان متولی بخش ارتباطات خصوصی و یا دولتی باید هماهنگ‌كننده بوده و قوانین را تدوین كند. قانون جامع ارتباطات كشور در آن زمان نقش بخش دولتی و حاكمیت را در ارتباط با بخش‌های مختلف ارتباطی به ویژه بخش خصوصی و اپراتورها و مسایل حقوقی و قانونی پیش‌بینی كرده بود. در خصوص سند توسعه فناوری اطلاعات نیز بنا بود این سند تا پایان نیمه اول سال تكمیل و به هیات دولت ارسال شود كه فاز اول، دوم و سوم آن آماده شده بود و به معاونت فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت ارتباطات در آن زمان تحویل داده شده بود. چگونگی انجام فعالیت‌های ارتباطی برای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و نقش نهادهای دولتی و بخش خصوصی در ان زمینه و اینكه توسعه فناوری اطلاعات تا چه میزان انجام شده و به كار گرفته شده از مواردی بود كه در این سند در نظر قرار گرفته بود.