هفته نامه عصر ارتباط
اولیـن و پرتیـراژتـرین هفتـه نـامه ICT کشـور
هفته نامه عصر ارتباط - اولین و پر تیراژترین هفته نامه iCT کشور

آزمایشگاه شبكه‌های رایانه‌ای

دنیای دیجیتال نوین به كمك انسان‌ها آمده تا امور زندگی خود را راحت‌تر از گذشته‌ها انجام دهند. برهیچ‌كس پوشیده نیست كه امروز شبكه‌های رایانه‌ای نقش كلیدی و حیاتی در زندگی انسان‌ها دارند، به‌طوری كه جداكردن شبكه‌های رایانه‌ای از زندگی بشر غیرممكن است.

در همین راستا مدیریت شبكه‌های رایانه‌ای در كیفیت خدمات‌رسانی سازمان‌های متكی به رایانه نقش مهمی ایفا می‌كند. این کتاب توسط مهدی ذکریا پناه گشتی نوشته شده و انتشارات ناقوس آن را در 164 صفحه و به قیمت 45 هزار تومان منتشر و عرضه کرده است.

درج دیدگاه

بررسی بازی