آمار پیشینه و آینده بیگ‌دیتا

موضوع آمار زیر پیشینه و آینده بیگ‌دیتا و ماخذ این آمار: www.statista.com است که در ادامه آمار منتشر شده در شماره هفته پیشِ «عصر ارتباط» تقدیم می‌شود.

1. ارزش بازار جهانی تجهیزات دیتاسنترها از سال 2012 تا 20 20 (به میلیارد دلار آمریکا)

آمار پیشینه و آینده بیگ‌دیتا

2. درآمد جهانی کلی و جزيی‌فروشی خدمات همجواری در سالن دستگاه دیتاسنترها از سال 2014 تا 2021 (به میلیارد دلار آمریکا)

آمار پیشینه و آینده بیگ‌دیتا

3. درآمد جهانی نرم‌افزارهای خودکارسازی نگهداری و بهره‌برداری دیتاسنترها از سال 2014 تا 2016 به تفکیک پدیدآورنده/ فروشنده نرم‌افزار (به میلیون دلار آمریکا)

آمار پیشینه و آینده بیگ‌دیتا

4. سهم بازار فروش نرم‌افزارهای خودکارسازی دیتاسنترها در سال‌های 2015 و 2016، به تفکیک فروشنده (درصد)

آمار پیشینه و آینده بیگ‌دیتا

5. سهم درآمدهای جهانی کلی و جزيی‌فروشی خدمات همجواری در سالن دستگاه دیتاسنترها در سال 2016 (درصد)

آمار پیشینه و آینده بیگ‌دیتا

6. میزان استفاده از کاوش‌شناسی بیگ‌دیتا در سال 2016 و تا پنج سال دیگر، برحسب زمینه فعالیت

آمار پیشینه و آینده بیگ‌دیتا

7. میزان موفقیت ابتکار عمل شرکت‌های آمریکایی و سایر شرکت‌ها در سطح جهان در بهره‌برداری از بیگ‌دیتا در سال 2016

آمار پیشینه و آینده بیگ‌دیتا

8. ارزیابی میزان موفقیت ابتکار عمل‌های بیگ‌‌دیتا در شرکت‌های آمریکایی و سایر شرکت‌ها در جهان در سال 2016

آمار پیشینه و آینده بیگ‌دیتا

9. چالش‌های فرهنگی فعالیت روی بیگ‌دیتا در شرکت‌های آمریکایی و در سایر شرکت‌ها در سطح جهان در سال 2016

آمار پیشینه و آینده بیگ‌دیتا

10. مهم‌ترین منابع بیگ‌دیتا در سال 2015

آمار پیشینه و آینده بیگ‌دیتا

11. مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده مدیریت زنجیره تامین بیگ‌دیتا (از منظر تامین‌کنندگان در سال 2015)

آمار پیشینه و آینده بیگ‌دیتا

12. مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده مدیریت زنجیره تامین بیگ‌دیتا (از منظر مشتریان در سال 2016)

آمار پیشینه و آینده بیگ‌دیتا

13. بخش‌ها و صنایع جذب‌کننده کارشناسان کاوش‌شناسی بیگ‌دیتا (در سال 2016)

آمار پیشینه و آینده بیگ‌دیتا