همراه ما باشید
هفته نامه عصر ارتباط
اولیـن و پرتیـراژتـرین هفتـه نـامه ICT کشـور

نقشه راه مدارس هوشمند

به کارگیری گسترده فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرایند آموزش، همزمان با تحول در رویکردهای آموزشی در جهان، زمینه شکل­گیری مدارس هوشمند را فراهم کرده است.این مدارس فرایندهای یاددهی و یادگیری تقویت شده و محیط تعاملی یکپارچه برای ارتقای مهارت­های کلیدی دانش­آموزان در عصر کنونی است. این کتاب قصد دارد با راهنمایی دانش­آموزان، مدیران و معلمان فرایند یاددهی و یادگیری بر اساس فناوری­های نوین را تقویت کند. کتاب حاضر به مناسبت نمایشگاه تخصصی هوشمندسازی مدارس و با همکاری اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران در  210 صفحه منتشر و عرضه شده است.

نقشه راه مدارس هوشمند

درج دیدگاه

بررسی بازی