همراه ما باشید
هفته نامه عصر ارتباط
اولیـن و پرتیـراژتـرین هفتـه نـامه ICT کشـور

اصول و مفاهيم فناوري اطلاعات

اين کتاب سعي دارد ضمن ارايه مدل‌هاي اجرايي مناسب با شرايط فني و سرمايه‌گذاري در کشور، شيوه‌هاي عمل اجرايي و مناسبي در حوزه فناوري اطلاعات را معرفي کند. همچنين تعريف سيستم‌هاي اطلاعاتي و فناوري‌هاي اطلاعات و ذکر تجربيات کشورهاي پيشرفته و نمونه‌هاي واقعي از کاربرد سيستم‌ها از ديگر نکاتي هستند که به آنها اشاره شده است. نويسنده عقيده دارد با مطالعه اين کتاب خواننده در فضاي فکري مشابه به آنچه امروز در حوزه فناوري اطلاعات به آن نياز است قرار مي‌گيرد. اين کتاب توسط محمود زرگر نوشته شده و انتشارات بهينه آن را در 3500 نسخه منتشر و عرضه کرده است.

اصول و مفاهيم فناوري اطلاعات

درج دیدگاه

بررسی بازی