همراه ما باشید
هفته نامه عصر ارتباط
اولیـن و پرتیـراژتـرین هفتـه نـامه ICT کشـور

كلود كامپيوتينگ-محاسبات ابری

كلود كامپيوتينگ-محاسبات ابری، به ذخیره و دسترسی به داده‌ها یا برنامه‌ها با استفاده از اینترنت مي‌گویند؛ بدین معنی که به جای استفاده از فضای ذخیره‌سازی کامپیوتر، از اینترنت و فضای ذخیره‌سازی بر روی سرورهای آن استفاده می‌کنیم.

کلود به سرورها، حافظه‌های ذخیره‌سازی و برنامه‌های کاربردی اجازه می‌دهد که از طریق اینترنت، به کامپیوترها و تمامی دستگاه‌های متصل به اینترنت سازمان‌ها برسد. کلود کامپیوتینگ یا محاسبات ابری مدلی برای برپاسازی شبکه‌هایي است که به حجم بالايي از منابع محاسباتی به اشتراک‌گذاشته شده تلقي مي‌شود.

درج دیدگاه

عصــر بــازی