هفته نامه عصر ارتباط
اولیـن و پرتیـراژتـرین هفتـه نـامه ICT کشـور
هفته نامه عصر ارتباط - اولین و پر تیراژترین هفته نامه iCT کشور

Rدرعمل تحلیل داده و ترسیم نمودارها

Rدرعمل تحلیل داده و ترسیم نمودارها
Rدرعمل تحلیل داده و ترسیم نمودارها

Rیك زبان برنامه‌نویسی جامع برای انجام محاسبات آماری و ترسیم نمودار است. نرم‌افزارR طیف گسترده‌ای از روش‌های آماری مدل‌سازی خطی و غیرخطی، آزمون‌های آماری كلاسیك، تحلیل سری‌های زمانی، خوشه‌بندی، دسته‌بندی و گرافیكی را در اختیار تحلیل‌گران داده قرار می‌دهد. قابلیت‌های گسترده R در تحلیل داده به ویژه توانایی رسم نمودارهای بسیار با دقت و همچنین رایگان بودن این نرم‌افزار موجب شده‌ است تا R نسبت به سایر نرم‌افزارهای آماری روزبه‌روز مقبولیت و محبوبیت بیشتری پیدا كند. در این كتاب كه توسط انتشارات ناقوس و به قیمت 35 هزار تومان منتشر شده است شیوه كار با این برنامه تشریح شده است.

درج دیدگاه

بررسی بازی