شفاف سازی نتایج استقرار سنسورهای اندازه گیری کیفیت شبکه

وزیر ارتباطات از تصمیم برای شفاف سازی نتایج استقرار ۶ هزار سنسور اندازه گیری کیفیت شبکه ارتباطی کشور خبر داد.

شفاف سازی نتایج استقرار سنسورهای اندازه گیری کیفیت شبکه

وزیر ارتباطات از تصمیم برای شفاف سازی نتایج استقرار ۶ هزار سنسور اندازه گیری کیفیت شبکه ارتباطی کشور خبر داد.

 محمدجواد آذری جهرمی در توئیتر نوشت: بر اشکالات سرپوش بگذاری، حل نمی شوند بلکه بزرگتر می شوند.

وی گفت: مخالفتها کافی است. تصمیمم را گرفته ام تا نتایج استقرار ۶ هزار سنسور اندازه گیری کیفیت شبکه را شفاف سازی کنیم و مردم را از همه محرم تر بدانیم.

وزیر ارتباطات با درج هشتگ آینده روشن افزود: ممکن است سخت باشد اما خواهیم دید که مسابقه ای بزرگ برای افزایش کیفیت خدمات شبکه ارتباطی کشور شروع می شود.