خداحافظی میرمهدی با ریاست اتحادیه صنف فناوران رایانه

رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه و اعضای هئیت مدیره این اتحادیه برای ۴ سال آینده انتخاب شدند.

خداحافظی میرمهدی با ریاست اتحادیه صنف فناوران رایانه

رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه و اعضای هئیت مدیره این اتحادیه برای ۴ سال آینده انتخاب شدند.

 به نقل از اتحادیه رایانه، محمدرضا فرجی تهرانی با رای هیئت مدیره به ریاست اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران انتخاب و جایگزین سیدمهدی میرمهدی شد.

انتخابات هیئت مدیره و بازرس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران به صورت الکترونیکی برگزار شد و اعضای هیئت مدیره برای ۴ سال تعیین شدند.

در این دوره از انتخابات به ترتیب محمدرضا فرجی تهرانی، سید محمد لواسانی، فرهاد غنی زاده، ناصر جلالی، مجید حاجی خانی فرد، جلال بهنیا، رضا حیدری رنجبر توانستند بیشترین آراء را به خود اختصاص دهند.

براساس شمارش آرا، سید سعید نقوی الحسینی به عنوان بازرس اتحادیه، احسان بیات بیدکربه به عنوان عضو علی البدل اول و فرشید متولی باشی بازرس علی البدل انتخاب شدند.

محمدرضا فرجی با کسب بیشترین تعداد آراء به عنوان رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران و سیدمحمدلواسانی به عنوان نایب رئیس اول و فرهاد غنی زاده به عنوان نایب رئیس دوم و همچنین مجید حاجی خانی به عنوان خزانه دار تعیین شدند.

هیئت مدیره جدید اتحادیه صنف رایانه تهران خود را متعهد به شفافیت، پاسخگویی، مطالبه‌گری، اقتدار و رونق کسب و کار این صنف می‎داند و در این راستا اهداف و برنامه های ۲۰ گانه‎ای را ترسیم کرده است.