درمان اوتیسم، در دست پیام‌رسان الکتریکی مغز!

تست‌های اولیه روی یک داروی جدید به نام «NitroSynapsin »توسط محققان انستیتو تحقیقات« Scripps » در مدل موش مبتلا به اوتیسم نتایج امیدوار کننده‌ای نشان داده ‌است.

درمان اوتیسم، در دست پیام‌رسان الکتریکی مغز!

در  مطالعه‌ای جدید که در انستیتو تحقیقات« Scripps »صورت گرفته است، نشان می‌دهد که داروی« NitroSynapsin» می‌تواند عدم تعادل پیام رسانی الکتریکی مغز را در همه اشکال اختلالات طیف اوتیسم(ASD) درمان کند.

به گزارش عصر ارتباط، اختلالات طیف اوتیسم یک اختلال تکوینی هستند که تنها در آمریکا، از هر ۶۸ کودک یک نفر را تحت تاثیر قرار می‌دهند. مطالعاتی که از ۱۹۹۳ شروع شده و تا به امروز ادامه داشته‌اند نشان داده‌اند که ژنی به نام MEF۲C فاکتور بسیار مهمی‌در تکوین مغز است.

مطالعات موشی نشان داده است که موتاسیون در ژن MEF۲C مغزی که در تکوین اولیه مغز نقش دارد منجر به تولد نوزادهای موشی می‌شود که دچار ناهنجاری‌های شبه اوتیسمی در مغزشان هستند. ژن MEF۲C پروتئین‌هایی را کد می‌کنند که خود در بیان ژن‌های بسیار دخیل هستند.

محققان این موش‌های مدل برای اوتیسم را برای سه ماه با NitroSynapsin تیمار کردند. این دارو یک ترکیب آمینوآدامانات نیترات مرتبط با آلزایمر است که مورد تایید FDA است. این ترکیب موجب کاهش پیام‌های تهییجی اضافی در مغز می‌شود و عدم تعادل در فعالیتهای الکتریکی مغز را تنظیم می‌کند.

تستهای رفتاری و شناختی این موشها نیز حاکی از بهبود این عملکردها در این موجودات تیمار شده با NitroSynapsin بود. در گام بعد، محققین قصد دارند با استفاده از تکنولوژی سلول های بنیادی، مدل های مبتنی بر سلول را از سلول های پوستی کودکان مبتلا به اوتیسم تولید کنند و NitroSynapsin را روی آن تست کنند.

به نقل از مهر، این دارو منجر به بهبود ناهنجاریهای الکتریکی، رفتاری و مغزی در این مدل موشی شده است.