باتری پارچه‌ای وارد بازار شد!

محققان باتری پارچه‌ای ساخته‌اند که حتی پس از کشیده شدن و پیچاندن می‌تواند با کمک باکتری‌ها برق تولید کند.

باتری پارچه‌ای وارد بازار شد!

محققان دانشگاه بینگامتون در آمریکا یک نوع باتری پارچه ای ساخته اند که باکتری برق تولید می کند.

به گزارش عصر ارتباط این باتری زیستی پارچه‌ای حتی پس از کشیده شدن و پیچاندن نیز می‌تواند برق تولید کنند. به اعتقاد آنان در آینده می‌توان باتری را به وسیله باکتری موجود در عرق انسان یا آب دهان شارژ کرد.

چنین سلول سوختی با استفاده از میکروارگانیسم‌هایی به نام بیوکاتالیست جریان الکتریسیته تولید می‌کند تا واکنش شیمیایی به وجود آید.

به نقل از مهر، مولف ارشد این تحقیق می‌گوید: بدن انسان سلول‌های باکتریایی زیادی دارد. می‌توان از این باکتری به عنوان یک منبع انرژی مستقل از بدن استفاده کرد. همین امر فرصت های نوآوری متعددی در گجت های پوشیدنی فراهم می‌کند.