وزیر ارتباطات طرح فیلترینگ غیرهمسان را کذب خواند!

وزیر ارتباطات طرح فیلترینگ غیرهمسان را کذب خواند!

وزیر ارتباطات طرح فیلترینگ غیرهمسان را کذب خواند!