رفع فیلتر از اینستاگرام

اینستاگرام کاملا رفع فیلتر شد.

رفع فیلتر از اینستاگرام

در حالیکه 5 شنبه اینستاگرام روی اینترنت خانگی و یک اپراتور موبایل رفع فیلتر شده بود اکنون برای تمامی کاربران ثابت و همراه رفع فیلتر شده است.

به گزارش عصر ارتباط، اینستاگرام روی موبایل برای تمامی کاربران و اپراتور ها رفع فیلتر شده و به راحتی و با سرعت مناسبت قابل استفاده برای کاربران است.