وزیر ارتباطات، 90 هزار فرصت شغلی را کلید زد

وزیر ارتباطات، با انتصاب مجری تامین زیرساخت‌های آموزش مهارتی بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات، برنامه‌ریزی برای ایجاد ۹۰ هزار فرصت شغلی در این حوزه را آغاز کرد.

وزیر ارتباطات، 90 هزار فرصت شغلی را کلید زد

 محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حکمی وحید یزدانیان رئیس دانشکده پست و مخابرات را به عنوان مجری تامین زیر ساخت‌های آموزش مهارتی بخش ICT در راستای طرح توسعه اشتغال فراگیر در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات (محتوا، شبکه و زیر ساخت) با هدف ایجاد ۹۰هزار فرصت شغلی منصوب کرد.

به گزارش عصر ارتباط به نقل از مهر، در حکم انتصاب وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برای مجری تامین زیر‌ساخت‌های آموزش مهارتی بخش آمده است: 

 ضروری است با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دستگاههای تابعه وزارت و سایر دستگاههای اجرایی در سطح ملی و استانی اقدامات ذیل به عمل آید:

۱- تامین زیر‌ساخت‌های آموزش مهارتی بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات برای کلیه ذی نفعان طرح توسعه اشتغال فراگیر متناسب با نیازهای هر استان .

۲- استفاده حداکثری از توان بخش غیر دولتی و خصوصی جهت ارائه آموزش های مهارتی و بهره گیری از ظرفیت نیروی انسانی و منابع موجود دستگاه های اجرایی استانی در راستای توسعه کسب و کارهای بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات.

۳- همکاری در اجرای کلیه وظایف محوله مندرج در «برنامه اشتغال فراگیر» مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ( ابلاغی طی نامه شماره ۳۷۵۹۷ مورخ ۱۳۹۶/۳/۳۱ معاون اول رئیس جمهور) با استفاده از ظرفیت بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات.

۴- ارسال گزارش ماهانه اقدامات به عمل آمده در چارچوب سیستم ارزیابی، پایش و ارزشیابی برنامه اشتغال فراگیر به کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار.