حل مشکل صرفه اقتصادی نرخ خدمات برق در شرکت ارتباطات زیرساخت توسط کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، مشکل صرفه اقتصادی نرخ خدمات برق برای ترافیک پهنای باند شرکت ارتباطات زیرساخت را حل کرد.

حل مشکل صرفه اقتصادی نرخ خدمات برق در شرکت ارتباطات زیرساخت توسط کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، مشکل صرفه اقتصادی نرخ خدمات برق برای ترافیک پهنای باند شرکت ارتباطات زیرساخت را حل کرد.

به گزارش عصر ارتباط به نقل از مهر، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۲۷۱ با استناد به گزارش ارائه شده از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درخصوص پیشنهاد شرکت ارتباطات زیرساخت، مبنی بر «عدم صرفه اقتصادی ارائه خدمات برق و فضا با تعرفه های مصوب» در مراکز مخابراتی که فاقد ترافیک زیرساختی هستند، دستورالعملی تصویب کرد.

مطابق با این مصوبه، شرکت ارتباطات زیرساخت می تواند در مراکز مخابراتی که به تشخیص مجمع عمومی آن شرکت، فاقد ترافیک زیرساختی حاکمیتی است، مبالغ برق، فضا و دیگر خدمات قابل ارائه از سوی شرکت زیرساخت را در مراکز مخابراتی براساس توافق طرفین تعیین کند.

پیش از این کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در مصوبات شماره ۲ جلسه شماره ۲۱۸ و شماره ۳ جلسه شماره ۱۴۷ برای ارائه خدمات برق و فضا در مراکز مخابراتی تعرفه درنظر گرفته بود.