همراه ما باشید
هفته نامه عصر ارتباط
اولیـن و پرتیـراژتـرین هفتـه نـامه ICT کشـور

انتخاب رئیس هیئت مدیره همراه اول

انتخاب رئیس هیئت مدیره همراه اول

رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره شرکت ارتباطات سیار ایران تعیین شدند.

به گزارش عصر ارتباط، با توجه به اتمام دوره مدیریتی هیئت مدیره سابق شرکت ارتباطات سیار ایران، نخستین جلسه هیئت مدیره شرکت همراه اول بعد از جلسه مجمع عمومی در روز گذشته تشکیل شد.

در این جلسه به اتفاق آرا مهدی اخوان بهابادی به عنوان رئیس هیئت مدیره، علی بقایی به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و حمید فرهنگ به عنوان مدیر عامل انتخاب شدند.

بابک تراکمه، سید اسدالله دهناد و مهدی غیناقی نیز بدون تغییر نسبت به دوره قبل به عنوان عضو هیئت مدیره ابقاء شدند.

درج دیدگاه

بررسی بازی