افزوده شدن قابلیت رویدادهای ترافیکی به نقشه گوگل

گزارش رویدادهای ترافیکی مانند تصادف و غیره به نقشه گوگل اضافه می شود.

افزوده شدن قابلیت رویدادهای ترافیکی به نقشه گوگل

گزارش رویدادهای ترافیکی مانند تصادف و غیره به نقشه گوگل اضافه می‌شود.

به گزارش عصر ارتباط ، قرار است با این قابلیت کاربران بتوانند از مسائلی مانند بسته بودن یک خیابان به علت تعمیرات، وقوع یک تصادف و غیره مطلع شوند.

گزارش رویدادهای ترافیکی توسط ویز که گوگل ۵ سال قبل آن را خریداری کرد به کاربران امکان می‌دهد تا از سوانح مختلف فوق الذکر و همین طور حضور پلیس در خیابان‌های مختلف مطلع شوند.

افزوده شدن قابلیت رویدادهای ترافیکی به نقشه گوگل

ظاهرا گوگل افزودن خدمات یادشده به برنامه نقشه خود را از دو هفته قبل آغاز کرده و قرار است کاربران به تدریج به خدمات یادشده دسترسی یابند. البته هنوز زمان بندی دسترسی عمومی‌به این خدمات مشخص نشده است.