اختلال در 2 مرکز مخابراتی به دلیل کابل برگردان

به دلیل اجرای عملیات کابل برگردان ارتباط تلفنی مشترکان تهرانی در ۲ مرکز مخابراتی در ۳ روز آینده با اختلال مواجه شده است.

اختلال در 2 مرکز مخابراتی به دلیل کابل برگردان

به دلیل اجرای عملیات کابل برگردان ارتباط تلفنی مشترکان تهرانی در ۲ مرکز مخابراتی در ۳ روز آینده با اختلال مواجه شده است.

به گزارش عصر ارتباط، عمیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مرکز مخابرات شهید قدوسی از روز گذشته ۱۳ تیرماه و در مرکز مخابرات پیام نور از امروز ۱۴ تیرماه آغاز شده است.

با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشترکان در مرکز مخابرات شهید قدوسی با پیش شماره های ۲۲۲۲ الی ۲۲۲۷، ۲۲۹۰ الی ۲۲۹۲، ۲۶۴۰ الی ۲۶۴۲، ۲۶۶۴ و ۲۶۷۰ در محدوده مرکز به مدت ۷۲ ساعت با اختلال همراه است.

همچنین با اجرای این عملیات، ارتباط تلفنی مشترکان در مرکز مخابرات پیام نور با پیش شماره های ۴۴۴۰ الی ۴۴۴۹، ۴۴۶۰ الی ۴۴۶۲، ۴۴۸۹، ۴۴۲۷، ۴۴۲۹ و ۴۶۰۴ در محدوده اتوبان همت و خیابان های اشرفی اصفهانی، باهنر و امیر ابراهیم به مدت ۳ روز آینده اختلال دارد.