معاون فن آوری اطلاعات و ارتباطات ناجا:

پلیس از ICT برای پیشگیری از جرم استفاده می کند

معاون فن آوری اطلاعات و ارتباطات ناجا ابراز داشت: پلیس از فناوری اطلاعات برای پیشگیری از جرم استفاده می کند و در این مسیر از تحقیقات و همکاری دانشگاه ها بهره مند می شود.

پلیس از ICT برای پیشگیری از جرم استفاده می کند

معاون فن آوری اطلاعات و ارتباطات ناجا گفت: پلیس از فناوری اطلاعات برای پیشگیری از جرم استفاده می کند و در این مسیر از تحقیقات و همکاری دانشگاه ها بهره مند می شود.

به گزارش عصر ارتباط آنلاین، سرداراحمد دولتخواه گفت: ابزار، تجهیزات، جمع آوری و پالایش اطلاعات نقش بسیار مهم و بسزایی در هوشمند سازی پلیس و پیشگیری از وقوع جرم در جامعه دارد.
وی با اشاره به اینکه مراکز فن آوری اطلاعات ناجا در سطح کشور فعال هستند و در بسیاری از امور حضور دارد، افزود: بهره مندی مشاوره ای، مطالعه، تحقیقات، اقدامات اطلاعاتی از جمله مواردی است که در تعامل با دانشگاهها و مراکز علمی سطح کشور از آن برخوردار هستیم.
سردار دولتخواه اظهار داشت: در این خصوص بومی سازی فن آوری اطلاعات که مبنای آن اولویت بندی بر اساس نیازمندیهای خاص طراحی و اجرای خواهد شد از مقوله هایی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
در این ارتباط پس از جمع آوری و پالایش اطلاعات موضوعات خاص متناسب با نوع آن دسته بندی شده و پس از برنامه ریزی و ارزیابی مورد بررسی و اقدام قرار خواهد گرفت.
وی خاطرنشان کرد: در پایش و دسته بندی اطلاعات نیروهای خاص پلیس متناسب با نوع موضوع با استفاده از ابزار و تجهیزات خاص آن وارد عمل شده و با برنامه زمانبندی و اولولیت بندی آن مسئله را مورد رسیدگی قرار می دهند.
وی تصریح کرد: نوع و حساسیت جرم در جامعه از گزینه هایی است که رسیدگی و اولویت بندی آن از اهمیت و جایگاهی خاصی برخوردار است و بر این مبنا برای رسیدگی به آن تصمیم گیری خواهد شد.
سردار دولتخواه با بیان اینکه استفاده از بانک های اطلاعاتی نیازمند ابزار خاصی است، گفت: در مجموع جمع آوری اطلاعات، دسته بندی، پالایش و کسب اطلاع از داده های پنهانی برای کشف جرم نیازمند ابزار، تجهیزات و یک سامانه به روز است و همه این مسائل مبتنی بر فن آوری اطلاعات است.
معاون فن آوری اطلاعات و ارتباطات نیروی انتظامی با اشاره به اینکه هم اکنون با 20 دانشگاه کشور توافقنامه و همکاری بسیاری خوبی در زمینه بهره مندی از اطلاعات و مسائل روز داریم، اظهار داشت: موضوع استفاده از فن آوری اطلاعات نه تنها در بحث پیشگیری از جرم بسیار مهم و با ارزش است بلکه در بسیاری از موارد نیز در قالب مقابله اجتناب ناپذیر است.
وی با بیان اینکه استفاده از فن آوری اطلاعات موجب کاهش جرم و بالا رفتن سرعت عمل نیروهای پلیس خواهد شد، تصریح کرد: در این ارتباط تحقیق، مطالعه، بهره مندی و تعامل با مراکز علمی و دانشگاهها به عنوان نیاز پایه ای و مبنایی از اهمیت و جایگاه خاصی در فن آوری اطلاعات برخوردار است.