همراه ما باشید
هفته نامه عصر ارتباط
اولیـن و پرتیـراژتـرین هفتـه نـامه ICT کشـور

حذف لزوم دریافت نوبت پزشک در بیمارستان ها با کمک فناوری

حذف لزوم دریافت نوبت پزشک در بیمارستان ها با کمک فناوری

چین سعی دارد با استفاده از فناوری شناسایی صورت، بازار ثانویه «وقت ویزیت» از پزشکان بیمارستان های دولتی را حذف کند.

بیمارستان های دولتی چین با استفاده از فناوری شناسایی صورت افرادی را شناسایی می کنند که در بازار ثانویه، وقت ویزیت پزشکان را می فروشند.

بیش از ۳۰ بیمارستان در پکن دستگاه های مجهز فناوری شناسایی را نصب کرده اند. این سیستم ها تاکنون بیش از ۲۱۰۰ فرد را شناسایی کرده اند که به طور مرتب در بیمارستان ها از پزشکان معالج وقت ویزیت می گیرند اما برای دریافت سود این وقت ویزیت را به افراد دیگر می فروشند.

در چین بیمارستان های دولتی از بیماران می خواهند برای دریافت وقت ویزیت از پزشکان معالج مورد نظر خود در صف بایستند. به این ترتیب یک بازار ثانویه برای افراد سودجویی ایجاد شده که وقت ویزیت پزشک را در ازای مبلغی پول و بدون صف انتظار به افراد دیگر می فروشند.

درج دیدگاه

عصــر بــازی