پس‌انداز

سرمایه و پس انداز

پس‌انداز

آموزش و سلامت دو مورد از مهم‌ترین مولفه‌های تشکیل‌دهنده سرمایه انسانی هستند.


مدلهای کسب و کار بانک‌ها در آینده

بانکداری

مدلهای کسب و کار بانک‌ها در آینده

بانکداری به طور چشمگیری در حال تغییر است و همه¬ی مدل¬های کسب و کار فعلی موشکافانه مورد بررسی قرار می¬گیرند.


انحراف از پول نقد، وابستگی مفرط به بازار سرمایه

پول و سرمایه

انحراف از پول نقد، وابستگی مفرط به بازار سرمایه

بانک مرکزی استرالیا با حرکت در مسیر مخالفت بانک‌های مرکزی جهان در خصوص صدور رمزارز ملی، تاکید کرد که نیازی به صدور رمزارز ملی ندارد.